वृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, कोशी

सम्पर्क

कार्यलय प्रमुख

श्री रामकृष्ण राजथला
वरिष्ठ जलधार व्यवस्थापन अधिकृत
रा.प.द्वि.(प्रा), वन/स्वायल एण्ड वाटर कंजरभेसन
मोबाईल न : ९८५२८३५२०४

सुचना अधिकारी

श्री बिरेन्द्र महतो
सब इन्जिनियर रा.प.अनं.प्र.(प्रा.)
मोबाईल न : ९८०१५६२७७६

कार्यलयको ठेगाना

वृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, कोशी
उदयपुर, गाईघाट
+977-35-420204/421747
977-35-421747
rkrajthala3a@gmail.com (कार्यालय प्रमुख)
 mahatobirendra68@gmail.com(योजना)
account@bmckoshi.gov.np (लेखा)
admin@bmckoshi.gov.np (प्रशाशन)