वृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, कोशी

नागरिक बडापत्र

प्रदान गरिने सेवा सम्बन्धि नागरिक बडापत्र (Citizen Charter)

पिडिएफ फर्म्याटमा नागरिक वडापत्र डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

भू उपयोग विकास योजना तर्जुमा तथा भू-संरक्षण परामर्श सेवा

(वृहत् जलाधार प्राथमिकीकरण, रणनैतिक योजना तर्जुमा, कार्ययोजना, भू संरक्षाण तथा जलाधार व्यवस्थापन परामर्श सेवा)

सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने बिवरण : लिखित/मौखिक अनुरोध
सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क : निशुल्क
सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय : सेवाको प्रकृति हेरि ७ दिन देखि ३ महिना सम्म
सेवा दिने शाखा/ कर्मचारी : योजना तथा कार्यान्वयन शाखा
गुनासो सुन्ने अधिकारी : वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत

विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन

(एकीकृत पहिरो/गल्छी/खहरे/खोलाकिनार व्यवस्थापन, आकस्मिक भू-क्षय व्यवस्थापन, शहरी जलाधार व्यवस्थापन)

सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने बिवरण : समूह/समितिको निर्णय(माइन्युट)को फोटोकपि, सम्बन्धित पालिका/ वडाको सिफारिश पत्र, रु १०।- को टिकट टाँसेको निवेदन
सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क : निशुल्क
सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय : प्राथमिकताको आधारमा ७ दिन भित्र कार्य शुरु
सेवा दिने शाखा/ कर्मचारी : योजना तथा कार्यान्वयन शाखा
गुनासो सुन्ने अधिकारी : वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत

दिगो भू-व्यवस्थापन तथा विकासका पूर्वाधार संरक्षण

(जलाधार पुनर्स्थापना, क्षतिग्रस्त भूमि पुनरोत्थान, बहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना, बहुवर्षीय बिरुवा उत्पादन र वितरण, फलफूल बिरुवा खरीद/वितरण/रोपण, सुख्खाक्षेत्र व्यवस्थापन, सडकपाखो व्यवस्थापन, सेल्टरबेल्ट/ग्रीनबेल्ट विकास)

सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने बिवरण : समूह/समितिको निर्णय(माइन्युट)को फोटोकपि, सम्बन्धित पालिका/ वडाको सिफारिश पत्र, रु १०।- को टिकट टाँसेको निवेदन
सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क : निशुल्क
सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय : प्राथमिकताको आधारमा ७ दिन भित्र कार्य शुरु
सेवा दिने शाखा/ कर्मचारी : योजना तथा कार्यान्वयन शाखा
गुनासो सुन्ने अधिकारी : वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत

जलश्रोत संरक्षण तथा गेग्रान व्यवस्थापन

(एकीकृत पानीश्रोत व्यवस्थापन, थिग्रीकरण व्यवस्थापन, तालतलैया/ सिमसारक्षेत्र व्यवस्थापन तथा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन, भूमिगत पुनर्जलभरण, सिंचाई पोखरी)

सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने बिवरण : समूह/समितिको निर्णय(माइन्युट)को फोटोकपि, सम्बन्धित पालिका/ वडाको सिफारिश पत्र, रु १०।- को टिकट टाँसेको निवेदन
सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क : निशुल्क
सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय : प्राथमिकताको आधारमा ७ दिन भित्र कार्य शुरु
सेवा दिने शाखा/ कर्मचारी : योजना तथा कार्यान्वयन शाखा
गुनासो सुन्ने अधिकारी : वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत

अध्ययन, अनुसन्धान प्रविधि विकास, जलाधार सूचना प्रणाली विकास

(संरक्षण प्रदर्शन स्थल निर्माण र व्यवस्थापन, जलाधारीय नक्शांकन/श्रोत सर्वेक्षण/तथ्यांक संकलन/विश्लेषण/अभिलेखिकरण, प्रविधि प्रसार, विभिन्न किसिमको अध्ययन अनुसन्धान)

सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने बिवरण : समूह/समितिको निर्णय(माइन्युट)को फोटोकपि, सम्बन्धित पालिका/ वडाको सिफारिश पत्र, रु १०।- को टिकट टाँसेको निवेदन
सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क : निशुल्क
सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय : प्राथमिकताको आधारमा ७ दिन भित्र कार्य शुरु
सेवा दिने शाखा/ कर्मचारी : योजना तथा कार्यान्वयन शाखा
गुनासो सुन्ने अधिकारी : वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत

सामुदायिक परिचालन, क्षमता विकास, प्रचारप्रसार तथा जिविकोपार्जन सुधार

(विभिन्न किसिमका तालिम/गोष्ठी/अध्ययन अवलोकन भ्रमण, संरक्षण आयमूलक कार्यक्रम, संरक्षण दिवस समारोह, समन्वयात्मक छलफल, संरक्षण प्रचारप्रसार सामग्री उत्पादन/खरीद/वितरण)

सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने बिवरण : समूह/समितिको निर्णय(माइन्युट)को फोटोकपि, सम्बन्धित पालिका/ वडाको सिफारिश पत्र, रु १०।- को टिकट टाँसेको निवेदन
सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क : निशुल्क
सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय : प्राथमिकताको आधारमा ७ दिन भित्र कार्य शुरु
सेवा दिने शाखा/ कर्मचारी : योजना तथा कार्यान्वयन शाखा
गुनासो सुन्ने अधिकारी : वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत

प्रशासनिक सेवा

सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने बिवरण : लिखित/मौखिक अनुरोध
सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क : निशुल्क
सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय : सेवाको प्रकृति हेरि तुरुन्तै
सेवा दिने शाखा/ कर्मचारी : प्रशासन शाखा
गुनासो सुन्ने अधिकारी : वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत

लेखा सम्बन्धि सेवा

सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने बिवरण : लिखित अनुरोध
सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क : निशुल्क
सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय : नियमानुसार तुरुन्तै
सेवा दिने शाखा/ कर्मचारी : लेखा शाखा
गुनासो सुन्ने अधिकारी : वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत